บริษัท โคกิฯ มีบริการตรวจสอบคุณภาพและการปนเบื้อนของทองแดงและตะกั่วของอ่างโลหะ (Solder Bath) ให้กับลูกค้าทุกราย โดยการตรวจสอบ ทางบริษัทฯ ใช้เครื่อง spectrmeter จากประเทศเยอรมันที่ให้ความเที่ยงตรงสูง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพอ่างตะกั่วได้แม่นยำ และยังให้คำแนะนำในแก้ไขคุณภาพและการปนเปื้อนของทองแดงและตะกั่วให้กับลูกค้าทุกรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางบริษัทโคกิฯ มีบริการตรวจสอบจุดบัดกรีของ Solder Paste โดยเครื่อง X-Ray จากประเทศญี่ปุ่น
เพื่อวิเคราะห์หา Void หลังจากการ Reflow 
เพื่อลด defect rate ในการใช้ Solder Paste ของลูกค้า

ทางโคกิฯ มีการทดสอบ Solder Joint Reliability ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ของ โคกิโปรดัคซ์ นั้นมีคุณภาพระดับสากล การทดสอบนี้จะทดสอบด้วยวิธี Thermal shock โดยเริ่มจากนำแผงวงจรเข้า Thermal Chamber ตาม Cycles ของอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หลังจากนั้นมาตรวจสอบหาจุด crack ด้วยเครื่อง SEM

ผลิตภัณฑ์ของทางโคกิโปรดัคซ์ นั้นสามารถผ่าน Thermal ที่อุณหภูมิความเย็น -40 oC และความร้อนที่ 125 oC มากกว่า 300 Cycles โดยที่จุดบัดกรีไม่เกิดการ crack

จุดบัดกรีที่ใช้ผลิตภัฒณ์ของ โคกิโปรดัคซ์หลังผ่าน Thermal Cycle จำนวน 300 Cycle พบว่าไม่มี crack เกิดขึ้น

จุดบัดกรีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยี่ห้อ หลังผ่าน Thermal Cycle จำนวน 300 Cycle พบว่า มี crack เกิดขึ้น

 

ทั้งนี้เครื่อง SEM ที่ทางบริษัทใช้งานสามารถตรวจสอบ Intermetallic Compound (IMC) ของจุดบัดกรี เพื่อดูสารประกอบเชิงโลหะที่ต่างกัน ซึ่งมีผลต่อสมบัติทางกลบริเวณรอยต่อของโลหะบัดกรี เช่น ความแข็งแรง ความเปราะ ความล้า และความทนทานต่อการใช้งาน